Home

Video- assessment

Op deze pagina kunt u meer informatie over het video-assessment vinden.

Instituutsassessor

De handelingen van de kandidaat worden door twee assessoren beoordeeld. Het betreffen twee onafhankelijke assessoren óf één onafhankelijke assessor en één instituutsassessor. Een instituutsassessor kan worden aangevraagd door de kandidaat. De kandidaat dient vooraf aan de aanvraag toestemming te hebben verkregen van de instituutsassessor. Een instituutsassessor is een assessor die verbonden is aan de basisopleiding die de betreffende kandidaat heeft gevolgd.

Er wordt pas een afspraak met een instituutsassessor gemaakt voor de beoordeling van een video-assessment indien er minimaal twee aanvragen voor de betreffende instituutsassessor zijn. Het kan daardoor voorkomen dat de kandidaat langere tijd moet wachten tot het video-assessment wordt beoordeeld indien hij of zij kiest voor een instituutsassessor. De kandidaat wordt verzocht hierover informatie in te winnen bij de betreffende instituutsassessor. Indien er geen instituutsassessor wordt aangevraagd wordt het video-assessment binnen vijf weken beoordeeld.

Beoordeling en uitslag

De termijn van de beoordeling is vijf weken na ontvangst. Indien er een instituutsassessor is aangevraagd, dan is de termijn van beoordeling afhankelijk van het aantal video-assessments waarvoor de desbetreffende instituutsassessor is aangevraagd en de beschikbaarheid van betreffende assessor; er is dan geen maximum termijn. De uitslag van het video-assessment wordt per post verstuurd.

De beoordeling van de mediator vindt plaats op basis van concreet observeerbaar gedrag. De handelingen van de kandidaat worden door twee assessoren gescoord met behulp van het beoordelingsinstrument op basis van 11 gedragscriteria.

Het kan zijn dat de kandidaat in de mediation niet toekomt aan het laatste gedragscriterium 5c (“Zoeken naar mogelijke oplossingen en komen tot besluiten”). In dat geval blijft dit criterium buiten beschouwing (niet van toepassing) en vindt de beoordeling plaats op basis van 10 gedragscriteria.

Het maximaal te behalen aantal punten is 55 bij 11 gedragscriteria of 50 bij 10 gedragscriteria. De kandidaat voldoet aan de norm bij het behalen van 33 punten bij 11 gedragscriteria of 30 punten bij 10 gedragscriteria.

Anders dan bij het live-assessment, krijgt u bij het video-assessment alleen uw scores op de verschillende gedragscriteria en geen verdere (mondelinge) toelichting.

Kosten video - assessment

Op de tarievenlijst staan de kosten voor het video-assessment en een eventuele herkansing. Deze kosten dienen binnen 2 weken na bevestiging te zijn voldaan.

Procedure

De kandidaat kan per WeTransfer een video ter beoordeling insturen. Deze video moet aan de voorwaarden voldoen zoals vermeld in de handleiding.

Na aanmelding via het online- aanmeldformulier en stuurt de kandidaat de video per WeTransfer met casusbeschrijving, vrijgaveverklaring en kopie van uw identiteitsbewijs.

Denk er bij uw identiteitsbewijs aan dat u het BSN dient af te schermen. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt na beoordeling van de video vernietigd.

De kandidaat ontvangt vervolgens een bevestigingsbrief met een factuur voor het video- assessment.

Het insturen van een video betekent een definitieve opdrachtverstrekking.

Beoordelingsinstrument

Bij de beoordeling van het assessment maken de assessoren gebruik van het beoordelingsinstrument ontwikkeld door dr. H.C.M. Prein.

In oktober 2016 is het beoordelingsinstrument herzien. Hier kunt u het beoordelingsinstrument versie oktober 2016 downloaden.

Eind- en toetstermen

Op basis van 11 gedragscriteria wordt de kandidaat door twee assessoren beoordeeld.

Eindtermen m.b.t. werkrelatie:

 • Vertrouwen opwekken: Blijkt de mediator in staat te zijn een respectvolle en vertrouwvolle werkrelatie op te bouwen met de deelnemers?
 • Beroepsethiek: Behandelt de mediator de deelnemers op een professionele wijze met in achtneming van de gedragscode en beroepsethiek voor mediators?
 • Onpartijdigheid / hanteren (machts)ongelijkheid: Blijkt de mediator in staat te zijn beide partijen onpartijdig te behandelen, zodat ze op gelijkwaardige wijze kunnen participeren, ongeacht eventuele machtsongelijkheid?

Eindtermen m.b.t. het motiveren voor mediation:

 • Motiveren voor mediation: Blijkt de mediator in staat te bevorderen dat de partijen zich gezamenlijk gaan inspannen en gaan samenwerken?
 • Zelfbeschikking (t.o. directiviteit): Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers het proces steeds meer in eigen hand gaan nemen, bijstellen en aan hun eigen wensen aanpassen?

Eindtermen m.b.t. onderlinge communicatie:

 • Begrip bevorderen: Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de partijen beter onderling gaan communiceren, en dat hun onderling begrip wordt vergroot?
 • Omgaan met conflicten en emoties: Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de partijen op een productieve wijze met conflicten en emoties om kunnen gaan?

Eindterm m.b.t. agenda en procedures:

 • Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat volgens heldere en duidelijke procedures voortgang wordt gemaakt?

Eindtermen m.b.t. het behandelen van conflictkwesties:

 • Conflictkwesties verhelderen en vaststellen: Blijkt de mediator in staat te zijn om voor de deelnemers een kader te scheppen waarbinnen ze de benodigde informatie kunnen opsporen en de conflictkwesties duidelijk kunnen krijgen?
 • Behandelen van conflictkwesties: inventariseren van onderliggende belangen: Geeft de mediator blijk van zijn vermogen om deelnemers te helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren?
 • Zoeken naar mogelijke adequate oplossingen en komen tot besluiten: Geeft de mediator blijk van zijn vermogen om partijen creatieve opties te laten verzinnen en heldere oplossingen te vinden voor hun belangrijkste conflictkwesties?