Reglementen

Reglementen

Theorie – examen

Deelnamevoorwaarden digitale afname theorie-examen mediator bij COEL Toetscentra. 

U kunt in dit document de deelnamevoorwaarden voor het theorie-examen lezen: Deelnamevoorwaarden theorie.

Examenreglement theorie- examen MfN- registermediator

In het examenreglement staan de door de examencommissie vastgestelde regelingen omtrent het theorie- examen. Klik hier om het examenreglement theorie- examen MfN- registermediator in te zien.

Reglement klachten en bezwaar theorie- examen

In het reglement staan de procedures omtrent het indienen van een klacht, bezwaar en beroep omschreven. Klik hier om het reglement klachten en bezwaar theorie- examen in te zien.

Dyslexie-regeling

Artikel 8 van het examenreglement bevat de volgende bepaling: “Indien een kandidaat fysieke beperkingen heeft waardoor reguliere deelname aan het examen niet mogelijk is dient hij/zij voor inschrijving voor het examen contact op te nemen met Intop. Intop zal dan trachten een bevredigende oplossing te vinden. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden”.

Naar aanleiding van bovenstaande bepaling is de volgende regeling met betrekking tot dyslexie vastgesteld.

Een dyslectische kandidaat kan een aangepast schriftelijk theorie-examen aanvragen. Hij kan hiertoe een verzoek indienen met daarbij een verklaring van een psycholoog/orthopedagoog.

Het aangepaste theorie-examen is een vergrote versie van het examen (A3 formaat i.p.v. A4 formaat) en 15 minuten extra examentijd.

NB: de reguliere examentijd is 2 uur. Dit is ruimschoots voldoende om de 50 meerkeuzevragen te beantwoorden. Gemiddeld zijn kandidaten binnen 1,5 uur klaar met het examen.

Een kandidaat die een beroep wil doen op de dyslexieregeling kan per e-mail een verzoek doen voor de dyslexie-regeling met bijvoeging van de dyslexie-verklaring van een psycholoog/orthopedagoog. Deze verklaring moet zijn opgesteld door een op dit gebied deskundige psycholoog of een orthopedagoog. Een verklaring van bijvoorbeeld een huisarts is niet voldoende. De originele verklaring moet afgedrukt zijn op briefpapier met het kenmerk van de geraadpleegde psycholoog/orthopedagoog.

Na ontvangst van de e-mail zal Mediationtoets contact opnemen met de kandidaat om een afspraak te maken voor het afleggen van het theorie-examen op het kantoor van Mediationtoets.

De additionele kosten bedragen € 45,00 (vrijgesteld van btw). Er vindt geen restitutie plaats indien de kandidaat het examen binnen de reguliere examentijd heeft ingeleverd.

Live – assessment

Examenreglement live- assessment MfN- registermediator

In het examenreglement staan de door de examencommissie vastgestelde regelingen omtrent het live- assessment. Klik hier om het examenreglement live- assessment MfN- registermediator in te zien.

Reglement klachten en bezwaar live- assessment

In het reglement staan de procedures omtrent het indienen van een klacht, bezwaar en beroep omschreven. Klik hier om het reglement klachten en bezwaar live-assessment in te zien.

Deelnamevoorwaarden

 1. Een kandidaat kan alleen dan het live-assessment afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat heeft met goed gevolg een basisopleiding mediation bij een door de MfN erkend instituut afgerond en het theorie-examen met succes afgelegd.
 3. Aanmelding voor het live-assessment geschiedt door middel van een daarvoor bestemd online aanmeldingsformulier. Uitsluitend aan- meldingen die tijdig zijn ontvangen én volledig zijn ingevuld, worden door de examenorganisatie in behandeling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing; plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid, e.e.a. ter beoordeling van de examenorganisatie.
 4. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien het eerste assessment nog niet is afgelegd of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 5. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van het aanmeldingsformulier geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 6. Na de bevestiging van plaatsing behoudt de examenorganisatie het recht een examendatum te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Kandidaten die geplaatst zijn op betreffende examendatum worden hierover bericht en in overleg op een nieuwe datum geplaatst.
 7. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de assessmentkosten. De kosten van het live- assessment worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op onze website.
 8. Bij de aanmelding is het mogelijk om direct met iDeal te betalen. Bij de bevestiging ontvangt u de factuur met daarin vermeldt de reeds betaalde kosten. Indien u heeft gekozen voor een betaling per overboeking dan ontvangt u bij de bevestiging de factuur met daarin vermeldt de verschuldigde kosten. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 9. Annulering/wijziging van de inschrijving kan uitsluitend per e-mail geschieden. De annulering/wijziging wordt binnen vijf werkdagen bevestigd. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) treft u aan op onze tarievenlijst pagina. Een wijziging van de inschrijving laat de oorspronkelijke betalingsverplichting van de kandidaat onverlet.
 1. Minimaal 14 dagen voor de datum van het assessment wordt een e-mail gestuurd aan de kandidaat. Hierin staat onder meer aangegeven:
  • –  Het tijdstip en de locatie waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het assessment begint (het assessment vindt plaats tussen 08.30-18.00 uur en kandidaten worden geplaatst tussen 08.30-18.00 uur);
  • –  Informatie over het verloop van het assessment, alsmede over de totale duur ervan.
 2. Indien de kandidaat, 10 dagen voor desbetreffende datum van het assessment, de vermelde e-mail niet heeft ontvangen dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 1. De uitslag wordt direct na afloop van het assessment door de assessoren opgesteld en aan de kandidaat mondeling bekend gemaakt. Tevens krijgt de kandidaat de uitslag schriftelijk toegezonden. De kandidaat ontvangt de eindscore en de lijst van 10 of 11 scores (afhankelijk van het wel of niet van toepassing zijn de competentie 5c). Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 2. De kandidaat gaat ermee akkoord dat indien hij/zij voor zowel het theorie-examen als het assessment (live of video) is geslaagd Intop dit, samen met de NAW-gegevens van de kandidaat doorgeeft aan de MfN zodat zij de kandidaat kunnen benaderen voor registratie in het MfN-register.
 3. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden, het examenreglement live-assessment en het reglement klachten en bezwaar live-assessment.

2022v2

Video – assessment

In het examenreglement staan de door de examencommissie vastgestelde regelingen omtrent het video- assessment. Klik hier om het examenreglement video- assessment MfN- registermediator in te zien.

Reglement klachten en bezwaar video- assessment

In het reglement staan de procedures omtrent het indienen van een klacht, bezwaar en beroep omschreven. Klik hier om het reglement klachten en bezwaar video-assessment in te zien.

Deelnamevoorwaarden

 1. Een kandidaat kan alleen dan de video inzenden indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat heeft met goed gevolg een basisopleiding mediation bij een door de MfN erkend instituut afgerond en het theorie-examen met succes afgelegd.
 3. Inzendingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien het eerste assessment nog niet is afgelegd of als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.
 4. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van de video geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 5. Het insturen van een video betekent een definitieve opdrachtverstrekking tot beoordeling. Annuleren is niet mogelijk.
 6. De kosten van de beoordeling van het video-assessment worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op onze website.
 7. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Bij het niet betalen binnen de termijn wordt een herinnering verstuurd. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 8. De termijn van beoordeling van de video is in principe vijf weken. Indien de kandidaat een eigen instituutsassessor heeft aangevraagd, dan is de termijn van beoordeling afhankelijk van de beschikbaarheid van betreffende assessor.
 9. De uitslag wordt uitsluitend schriftelijk aan de kandidaat verstrekt. De kandidaat ontvangt de eindscore en de lijst van 10 of 11 scores (afhankelijk van het wel of niet van toepassing zijn de competentie 5c). Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 10. De kandidaat gaat ermee akkoord dat, indien hij/zij voor zowel het theorie-examen als het assessment (live of video) is geslaagd, Intop dit samen met de NAW-gegevens van de kandidaat doorgeeft aan de MfN zodat zij de kandidaat kunnen benaderen voor registratie in het MfN-register.
 11. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden, het examenreglement video-assessment en het reglement klachten en bezwaar video-assessment.

2022v2