Home

Live – assessment

Op deze pagina kunt u meer informatie over het live-assessment vinden. 

Instituutsassessor

De handelingen van de kandidaat worden door twee assessoren beoordeeld. Het betreffen twee onafhankelijke assessoren óf één onafhankelijke assessor en één instituutsassessor. Een instituutsassessor kan worden aangevraagd door de kandidaat. De kandidaat dient vooraf aan de aanvraag toestemming te hebben verkregen van de instituutsassessor. Een instituutsassessor is een assessor die verbonden is aan de basisopleiding die de betreffende kandidaat heeft gevolgd. Er worden per dag maximaal twee verschillende instituutsassessoren ingezet.

Video-opname

Van uw live-assessment wordt een video- opname gemaakt. Aan deze opname zijn voor u geen kosten verbonden.

In de envelop met de informatie, die u op de locatie voorafgaand aan het live- assessment ontvangt, zit een formulier waarop u kunt aangeven of u wel of geen opname van het assessment wenst. De video- opname dient voor eventuele herbeoordeling van het live- assessment door twee andere assessoren in het geval de kandidaat een bezwaarprocedure start.

U ontvangt de opname op een SD- kaart na afloop van het assessment.

Kosten live- assessment

Op de tarievenlijst staan de kosten voor het live- assessment en een eventuele herkansing. Deze kosten dienen binnen 2 weken na bevestiging te zijn voldaan. Op de dag van het assessment zijn twee assessoren, twee acteurs en een toezichthouder in totaal tien uur (5 personen, 2 uur) met de kandidaat bezig.

Procedure

De kandidaat legt een assessment (een mediation) af van 45 minuten. De kandidaat mag voor het begin van het assessment kiezen uit een viertal casussen en zich kort voorbereiden. Er kan gekozen worden voor een burenruzie, een familieconflict, een arbeidsconflict tusssen collega’s en een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer.

Er wordt door twee acteurs d.m.v. een rollenspel een conflict gespeeld.

De beoordeling van de mediator vindt plaats op basis van concreet observeerbaar gedrag. De handelingen van de kandidaat worden door twee assessoren gescoord met behulp van het beoordelingsinstrument op basis van 11 gedragscriteria.

Het kan zijn dat de kandidaat in de mediation niet toekomt aan het laatste gedragscriterium 5c (“Zoeken naar mogelijke oplossingen en komen tot besluiten”). In dat geval blijft dit criterium buiten beschouwing (niet van toepassing) en vindt de beoordeling plaats op basis van 10 gedragscriteria.

Het maximaal te behalen aantal punten is 55 bij 11 gedragscriteria of 50 bij 10 gedragscriteria. De kandidaat voldoet aan de norm bij het behalen van 33 punten bij 11 gedragscriteria of 30 punten bij 10 gedragscriteria.

Na afloop van het rollenspel wordt aan de kandidaat gevraagd om aan de assessoren een zelfreflectie/toelichting van maximaal 15 minuten te geven op zijn/haar handelen gedurende de mediation. Hierna maken de assessoren de beoordeling op. Na ongeveer 30 minuten wordt de uitslag mondeling aan de kandidaat meegedeeld. Indien de kandidaat daar behoefte aan heeft geven de assessoren een korte toelichting op de uitslag. De kandidaten ontvangen binnen enkele dagen de schriftelijke uitslag waarbij er per gedragscriterium een score van 1 t/m 5 is gegeven.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het assessment kunnen zich opnieuw inschrijven voor een volgend assesment. Er zijn geen beperkingen m.b.t. het aantal herkansingen. Het wordt afgeraden om bij een herkansing voor dezelfde casus te kiezen.

Beoordelingsinstrument

Bij de beoordeling van het assessment maken de assessoren gebruik van het beoordelingsinstrument ontwikkeld door dr. H.C.M. Prein.

In oktober 2016 is het beoordelingsinstrument herzien. Hier kunt u het beoordelingsinstrument versie oktober 2016 downloaden.

Eind- en toetstermen

Op basis van 11 gedragscriteria wordt de kandidaat door twee assessoren beoordeeld.

Eindtermen m.b.t. werkrelatie:

 • Vertrouwen opwekken: Blijkt de mediator in staat te zijn een respectvolle en vertrouwvolle werkrelatie op te bouwen met de deelnemers?
 • Beroepsethiek: Behandelt de mediator de deelnemers op een professionele wijze met in achtneming van de gedragscode en beroepsethiek voor mediators?
 • Onpartijdigheid / hanteren (machts)ongelijkheid: Blijkt de mediator in staat te zijn beide partijen onpartijdig te behandelen, zodat ze op gelijkwaardige wijze kunnen participeren, ongeacht eventuele machtsongelijkheid?

Eindtermen m.b.t. het motiveren voor mediation:

 • Motiveren voor mediation: Blijkt de mediator in staat te bevorderen dat de partijen zich gezamenlijk gaan inspannen en gaan samenwerken?
 • Zelfbeschikking (t.o. directiviteit): Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de deelnemers het proces steeds meer in eigen hand gaan nemen, bijstellen en aan hun eigen wensen aanpassen?

Eindtermen m.b.t. onderlinge communicatie:

 • Begrip bevorderen: Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de partijen beter onderling gaan communiceren, en dat hun onderlinge begrip wordt vergroot?
 • Omgaan met conflicten en emoties: Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat de partijen op een productieve wijze met conflicten en emoties om kunnen gaan?

Eindterm m.b.t. agenda en procedures:

 • Blijkt de mediator in staat te zijn om te bevorderen dat volgens heldere en duidelijke procedures voortgang wordt gemaakt?

Eindtermen m.b.t. het behandelen van conflictkwesties:

 • Conflictkwesties verhelderen en vaststellen: Blijkt de mediator in staat te zijn om voor de deelnemers een kader te scheppen waarbinnen ze de benodigde informatie kunnen opsporen en de conflictkwesties duidelijk kunnen krijgen?
 • Behandelen van conflictkwesties: inventariseren van onderliggende belangen: Geeft de mediator blijk van zijn vermogen om deelnemers te helpen onderliggende processen bespreekbaar te maken en hun onderliggende belangen te exploreren?
 • Zoeken naar mogelijke adequate oplossingen en komen tot besluiten: Geeft de mediator blijk van zijn vermogen om partijen creatieve opties te laten verzinnen en heldere oplossingen te vinden voor hun belangrijkste conflictkwesties?