Print

Examenreglement video-assessment MfN Registermediator

1. Algemeen

1.1. Doelstelling
Mediatorsfederatie Nederland, hierna MfN, stelt zich ten doel examinering aan te bieden teneinde de kandidaat in staat te stellen examens af te leggen ten behoeve van registratie als MfN Re-gistermediator. De examens worden afgenomen op basis van de daarbij behorende examenregle-menten.

1.2. Examenorganisatie
Mediatorsfederatie Nederland heeft Exameninstituut Intop aangewezen als de examenorganisatie voor het afnemen van het theorie-examen, het afnemen van het 'Live'-assessment alsmede het beoordelen van het video-assessment.

1.3. Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en de uitvoering van de examens en daarbij beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens wettelijke voorschriften die verplichten tot bekendmaking.

1.4. Exameneisen
De exameneisen worden vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) op basis van het competentie-profiel van de Registermediator. De exameneisen zijn uitgewerkt in de eindtermen en toetstermen. Deze zijn openbaar en staan op de website van de examenorganisatie (www.mediationtoets.nl). De SKM draagt zorg voor het bekendmaken van wijzigingen van de exameneisen en per wanneer die van kracht worden.

1.5. video-assessment MfN Registermediator
Dit reglement betreft het video-assessment MfN Registermediator. De kandidaat dient voor het theorie-examen te zijn geslaagd alvorens hij zich kan aanmelden voor het assessment (Live of video).

2. Terminologie

- Annulering/wijziging
Een annulering door de kandidaat van de deelname aan het examen of een wijziging van de deelnamedatum.

- Assessor
Persoon die voldoet aan het daartoe opgestelde competentieprofiel, die door Intop als be-oordelaar wordt ingezet bij de mediation assessment.

- Beoordelingsinstrument
Het instrument, ontworpen door dr. H.C.M. Prein, bestaat uit vijf hoofdcompententies en elf deelcompetenties. De assessoren scoren de vaardigheden van de kandidaat op basis van de in het instrument aangegeven gedragscriteria.


- Examen
Het examen is het afleggen van een video-assessment. Daar waar in dit reglement wordt gesproken van examen wordt hiermee het video-assessment MfN registermediator bedoeld.

- Examencommissie
De commissie, benoemd door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), die toezicht houdt op de examinering ten behoeve van inschrijving in het MfN Register. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over de examencommissie wordt bedoeld de SKM Examencommissie.

- Exameninstituut Intop
Het instituut dat in opdracht van het MfN de examens afneemt bij kandidaten die zich willen gaan inschrijven als MfN Registermediator.

- Examenreglement
Dit reglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het video-assessment MfN registermediator wordt afgenomen. Dit betreft zowel de voorbereiding, uitvoering als beoordeling.


- Gecommitteerde
Persoon die namens de Examencommissie altijd gerechtigd is de examens bij te wonen.

- Geheimhouding
Voor een ieder die betrokken is bij de examens geldt de geheimhoudingsplicht.

- Huishoudelijk reglement
Het reglement waarin de taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn beschreven.

- Instituutsassessor
Assessor die optreedt als secondant assessor bij een kandidaat die de mediationopleiding heeft gevolgd bij het instituut waar de instituutsassessor werkzaam is.

- Kandidaat
De persoon die een MfN erkende mediation opleiding met goed gevolg heeft afgesloten, voor het theorie-examen is geslaagd en zich heeft ingeschreven voor deelname aan het video-assessment met als doel zich te kwalificeren en in te schrijven als MfN register-mediator.

- Toezichthouder
Persoon die door het exameninstituut Intop is aangewezen om tijdens het afnemen van het examen toezicht te houden, dit conform het examenreglement en de deelnamevoorwaarden.

3. Examencommissie

De Examencommissie van het MfN is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de examens. De examencommissie houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot de examinering. De taakomschrijving van de examencommissie staat omschreven in het huishoudelijk reglement.

4. Aanmelding

4.1. Inschrijving
Alleen kandidaten die een MfN erkende mediation opleiding met goed gevolg hebben afgesloten en
voor het theorie-examen zijn geslaagd kunnen deelnemen aan het video-assessment. Kandidaten kunnen zich alleen dan inschrijven indien zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden. Kandidaten kunnen zich via de website van Intop inschrijven. Zij ontvangen een schriftelijke/elektronische bevestiging van deelname aan het examen.

4.2. Herexamen
Kandidaten voor een herexamen kunnen zich aanmelden overeenkomstig de reguliere aanmelding. Zij dienen daarbij echter wel aan te geven dat zij al eerder een examen hebben gemaakt. Men kan zich pas opnieuw aanmelden nadat men de uitslag van de vorige toets heeft ontvangen. Er is geen beperking in het aantal herkansingen.

4.3. Examengeld
De kandidaat dient het examengeld voorafgaande aan het examen te voldoen. Na bevestiging van de aanmelding is de kandidaat het examengeld verschuldigd. De factuur dient, conform de deelna-mevoorwaarden, binnen 14 dagen te worden voldaan.

4.4. Annulering/wijziging
De kandidaat kan overeenkomstig het gestelde in de deelnamevoorwaarden de deelname aan het examen annuleren of de deelnamedatum wijzigen.

4.5 Geldigheidsduur
Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

5. Uitvoering examen

5.1 Protocol
De kandidaat dient zich voor de aanlevering van de DVD te houden aan het protocol video-assessment. Na ontvangst door het examenbureau van de hieronder opgesomde bescheiden wordt een bevestigingsbrief gestuurd met de factuur. Na betaling van de factuur wordt de beoordeling van de video ingepland met een uiterlijke termijn van 4 weken (vanaf datum betaling).

In te sturen bescheiden:
- kopie DVD met naam
- aanmeldingsformulier video-assessment
- verklaring acteurs/ vrijgaveverklaring
- korte omschrijving van de casus
- kopie identiteitsbewijs met gelijkende foto

5.2 Beoordeling
De beoordeling van de video geschiedt door twee assessoren, t.w. een hoofdassessor en een secondant assessor. De hoofdassessor is onafhankelijk en de secondant assessor is ofwel onafhankelijk ofwel instituutsassessor. De kandidaat kan bij aanmelding aangeven of hij/zij de inzet van een instituutsassessor wenst. De instituutsassessor is werkzaam bij het opleidingsinstituut van de betreffende kandidaat.

De assessoren beoordelen ook de authenticiteit van de video en de authenticiteit van het rollenspel.

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van het beoordelingsinstrument* van het reguliere assessment. Het beoordelingsinstrument bestaat uit 5 hoofdcompetenties en 11 deelcompetenties geoperationaliseerd in ruim 230 gedragscriteria.

* Zie: Mediation in de Praktijk, H.C.M. Prein. 4e druk, Boom (2010) (ISBN 978-90-850-6987-4)
De kandidaat krijgt per deelcompetentie een score. Het kan zijn dat de kandidaat in de mediation niet toekomt aan deelcompetentie 5c "helpen bij het zoeken naar creatieve oplossingen". In dat ge-val blijft dit gedragscriterium buiten de beoordeling. De kandidaat krijgt dan 10 i.p.v. 11 beoorde-lingen. De kandidaat is geslaagd indien hij/zij bij 10 beoordelingen 30 punten en bij 11 beoordelin-gen 33 punten heeft gehaald (bij een maximum te behalen punten van 50 resp. 55 punten).

Na beoordeling zendt Intop Mediationtoets de kandidaat de uitslag. De kandidaat ontvangt per deelcompetentie een beoordeling in de vorm van een cijfer waarbij 1 staat voor onacceptabel en 5 voor zeer goed. De kandidaat ontvangt een uitslagrapport met 10 of 11 beoordelingen en een totaal-score met de vermelding of de kandidaat geslaagd is of niet.

5.3. Bewaartermijnen
De DVD van de kandidaat wordt ofwel teruggestuurd of vernietigd na het verstrijken van de bezwaarperiode afhankelijk van wat de kandidaat heeft aangegeven.

De directie van Intop bewaart van iedere kandidaat die heeft deelgenomen aan het examen een dossier met daarin de documenten en het uitslagformulier van het assessment gedurende 12 maanden na afloop van het examen in het archief.

6. Klachten- en bezwaarprocedure

Een kandidaat kan een klacht of bezwaar indienen conform het "Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep".

7. Kennisneming en hantering van het reglement door de examencommissie

De examencommissie dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examenreglement. De examencommissie handelt volgens de regels van dit reglement.

In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop na overleg met de examencommissie respectievelijk de manager van de SKM.

Een kopie van het examenreglement is te downloaden van de website van Intop.

8. Datum van ingang

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2015.

versie 15v3

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum