Print

Examenreglement schriftelijk theorie-examen MfN registermediator

 

1. Algemeen

1.1. Doelstelling

Mediatorsfederatie Nederland, hierna MfN, stelt zich ten doel examinering aan te bieden teneinde de kandidaat in staat te stellen examens af te leggen ten behoeve van registratie als MfN registermediator. De examens worden afgenomen op basis van de daarbij behorende examenreglementen.

1.2. Examenorganisatie

Mediatorsfederatie Nederland heeft Exameninstituut Intop aangewezen als de examenorganisatie voor het afnemen van het theorie-examen, het afnemen van het live-assessment alsmede het beoordelen van het video-assessment.

1.3. Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en de uitvoering van de examens en daarbij beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens wettelijke voorschriften die verplichten tot bekendmaking.

1.4. Exameneisen

De exameneisen worden vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) op basis van het beroepsprofiel van de Registermediator. De exameneisen zijn uitgewerkt in de eindtermen en toetstermen. Deze zijn openbaar en staan op de website van de examenorganisatie (www.mediationtoets.nl). De SKM draagt zorg voor het bekendmaken van wijzigingen van de exameneisen en per wanneer die van kracht worden.

1.5. Schriftelijk theorie-examen MfN registermediator

Dit reglement betreft het schriftelijk theorie-examen MfN registermediator. De kandidaat dient een MfN erkende opleiding te hebben afgesloten om deel te kunnen nemen aan het schriftelijk theorie-examen. De kandidaat dient voor het theorie-examen te zijn geslaagd alvorens hij zich kan aanmelden voor het assessment (live of video).

2. Terminologie

- Annulering/wijziging

Een annulering door de kandidaat van de deelname van het examen of een wijziging van de deelnamedatum.

- Examen/herexamen

Het examen is het afleggen van een schriftelijk theorie-examen. Daar waar in dit reglement

wordt gesproken van examen wordt het schriftelijk theorie-examen MfN registermediator bedoeld. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over examen kan ook herexamen worden gelezen, tenzij dit nadrukkelijk niet wordt bedoeld.

- Examencommissie

De commissie, benoemd door de SKM, die toezicht houdt op de examinering ten behoeve van inschrijving in het MfN Register. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over de examencommissie wordt bedoeld de SKM Examencommissie.

- Exameninstituut Intop

Het instituut dat in opdracht van het MfN de examens afneemt bij kandidaten die zich willen gaan inschrijven als MfN registermediator.

- Examenreglement

Dit reglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het schriftelijk theorie-examen MfN registermediator wordt afgenomen. Dit betreft zowel de voorbereiding, uitvoering als beoordeling.

- Gecommitteerde

Persoon die namens de Examencommissie altijd gerechtigd is de examens bij te wonen.

- Geheimhouding

Voor een ieder die betrokken is bij de examens geldt de geheimhoudingsplicht.

- Huishoudelijk reglement

Het reglement waarin de taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn beschreven.

- Kandidaat

De persoon die een MfN erkende mediation opleiding met goed gevolg heeft afgesloten en

zich heeft ingeschreven voor deelname aan het schriftelijk theorie-examen met als doel zich

te kwalificeren en in te schrijven als MfN registermediator.

- Toezichthouder

Persoon die door het exameninstituut Intop is aangewezen om tijdens het afnemen van het examen toezicht te houden, dit conform het examenreglement en de deelnamevoorwaarden.

3. Examencommissie

De Examencommissie van de SKM is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de examens. De examencommissie houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot de examinering. De taakomschrijving van de examencommissie staat omschreven in het huishoudelijk reglement.

4. Aanmelding

4.1. Inschrijving

Alleen kandidaten die een MfN erkende mediationopleiding met goed gevolg hebben afgesloten kunnen deelnemen aan het schriftelijk theorie-examen Mediator. Kandidaten kunnen zich alleen dan inschrijven indien zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden. Kandidaten kunnen zich via de website van Intop inschrijven. Zij ontvangen een schriftelijke/elektronische bevestiging voor de deelname aan het examen.

4.2. Herexamen

Kandidaten voor een herexamen kunnen zich aanmelden overeenkomstig de reguliere aanmelding. Zij dienen daarbij echter wel aan te geven dat zij al eerder een examen hebben gemaakt. Men kan zich pas opnieuw aanmelden nadat men de uitslag van het vorige examen heeft ontvangen. Er is geen beperking in het aantal herkansingen.

4.3. Examengeld

De kandidaat dient het examengeld voorafgaande aan het examen te voldoen. Na bevestiging van de aanmelding is de kandidaat het examengeld verschuldigd. De factuur dient, conform de deelnamevoorwaarden, binnen 14 dagen te worden voldaan.

4.4. Annulering/wijziging

De kandidaat kan overeenkomstig het gestelde in de deelnamevoorwaarden de deelname aan het examen annuleren of de deelnamedatum wijzigen.

4.5 Geldigheidsduur

Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

5. Samenstelling examen

Het examen wordt afgenomen op basis van de eind- en toetstermen MfN registermediator.

Het examen wordt uitsluitend schriftelijk en in het Nederlands afgenomen.

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden.

De samenstelling van het examen geschiedt conform de toetsmatrijs. De verdeling van de examenvragen over de 6 eindtermen is als volgt:

Mediation 10 vragen

Conflicttheorie 9 vragen

Onderhandelingstheorie 8 vragen

Beroepsvaardigheden 9 vragen

Ethiek en Beroepsregels 6 vragen

Juridische Aspecten 8 vragen

6. Afname van het examen

6.1. Locatie

Het examen wordt afgenomen op een locatie die voldoet aan de volgende eisen:

- de examenruimte heeft voldoende tafels en stoelen. De minimum afmeting van de tafel is 50 bij 70 cm en de afstand tussen de tafels bedraagt minimaal 75 cm.

- de examenruimte heeft voldoende geluidsisolatie, ventilatie, verlichting en verwarming.

6.2. Identiteitsbewijs

De kandidaat is verplicht zich voor aanvang van het examen te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De naam op het identiteitsbewijs dient overeen te komen met de vermelde naam bij inschrijving (NB indien het identiteitsbewijs slechts de meisjesnaam vermeldt, dient de meisjesnaam ook vermeld te worden bij inschrijving).

6.3. Wijze en duur van het examen

Het examen duurt maximaal 2 uur en wordt schriftelijk afgenomen. Het examen is afgelopen indien, voor het verstrijken van de termijn van 2 uur, alle kandidaten het lokaal hebben verlaten.

6.4. Orde bij het afnemen van het examen

Intop stelt toezichthouders aan die zorgdragen voor een correct verloop van het examen. Indien er bij het examen een gecommitteerde van of namens de examencommissie aanwezig is, kan deze gecommitteerde ook als toezichthouder optreden.

De kandidaten dienen 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig te zijn. Kandidaten mogen niet eerder dan 15 minuten na begin van het examen het gemaakte examenwerk inleveren en het examenlokaal verlaten.

Kandidaten die arriveren na het begin van het examen worden toegelaten mits er nog geen kandidaat de zaal verlaten heeft. Kandidaten die te laat zijn gekomen hebben dezelfde vastgestelde eindtijd van het examen, d.w.z. 2 uur nadat de toezichthouder het examen heeft gestart.

Tijdens het examen is elke informatie-uitwisseling tussen kandidaten verboden. Ook informatie-uitwisseling tussen toezichthouders en kandidaten is niet toegestaan, behalve als het organisatorische zaken betreft.

Tijdens het examen mag de kandidaat zijn/haar plaats niet verlaten, tenzij met toestemming van de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde.

Toiletbezoek is niet toegestaan. Dit geeft te veel verstoring van de stilte/orde voor de kandidaten die het examen nog aan het maken zijn. Toiletbezoek is uitsluitend mogelijk op basis van medische gronden. Minimaal 3 weken voor de toetsdatum dient dit te worden aangevraagd, met bijsluiting van een medische verklaring, bij de examenorganisatie. De kandidaat krijgt dan een plek vooraan bij de uitgang van de zaal. Een toezichthouder van Intop zal de kandidaat begeleiden naar het toilet.

6.5. Geheimhouding

De vragen van de examens zijn geheim. Dit heeft te maken met de kwaliteitsnormen die de Examencommissie aan de examens stelt. Per examen worden de statistische waarden berekend. Hiermee kan de commissie de kwaliteit van het examen vaststellen. Voorwaarde daarbij is dat een vraag een voldoende aantal keren moet worden gesteld zonder dat deze bekend wordt bij de kandidaten.

De geheimhouding heeft tevens te maken met het feit dat het schriftelijke theorie-examen een selectie-instrument is waarbij een verdeling wordt gemaakt tussen kandidaten die de stof wel beheersen en de kandidaten die de stof onvoldoende beheersen.

6.6. Maatregelen bij bedrog

De kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen, zich verstorend gedraagt of frauduleuze handelingen verricht tijdens het examen, zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen, zulks ter beoordeling aan de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde. Het examengeld van het onderhavige examen wordt niet geretourneerd. De kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen is nogmaals examengeld verschuldigd.

6.7. Regeling van het examen voor kandidaten die niet zijn verschenen.

De kandidaat die niet bij het examen waarvoor hij /zij zich heeft aangemeld is verschenen, en niet conform de voorwaarden heeft geannuleerd/gewijzigd, heeft de mogelijkheid zich opnieuw aan te melden voor het examen. De kandidaat is dan opnieuw examengeld verplicht te voldoen (ook indien de afwezigheid was wegens bijzondere omstandigheden).

Indien de kandidaat niet kon verschijnen:

• Vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie;

• Bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als het examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van de begrafenis of crematie;

dan zal Intop het examengeld terugbetalen (onder inhouding van administratiekosten). Hiertoe dient de kandidaat een bewijsstuk (bijvoorbeeld een akte van overlijden of een rouwkaart) in te dienen (gelieve uiterlijk 14 dagen na de examendatum).

7. Examenresultaten

7.1. Beoordeling

De correcte antwoorden worden, onder toezicht van de examencommissie, vastgesteld door Intop.

7.2. Beoordelingsnormen voor slagen en afwijzen

Een kandidaat is geslaagd indien hij minimaal 36 van de 50 vragen goed heeft beantwoord.

7.3. Bekendmaking uitslag

De uitslag van het examen wordt, namens de examencommissie, vastgesteld door Intop. Uiterlijk 3 weken na de datum van het examen stuurt Intop de uitslag naar de kandidaat. De uitslag wordt uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de kandidaat verstrekt.

7.4. Bewaartermijnen

De directie van Intop bewaart van iedere kandidaat die heeft deelgenomen aan het examen een dossier met daarin een uitdraai van de examenopgaven en antwoorden gedurende 12 maanden na afloop van het examen in het archief.

De directie van Intop draagt er zorg voor dat een set van bij het examen gebruikte opgaven, beoordelingsnormen en een lijst met uitslagen van alle kandidaten die deelgenomen hebben aan dat examen, bewaard zal blijven in het archief gedurende minimaal 3 jaar.

7.5 Controleren schrapformulier

De schrapformulieren worden geautomatiseerd verwerkt bij CITO waarna Intop een handmatige controle uitvoert en de statistische gegevens analyseert. Aan gezakte kandidaten wordt de mogelijkheid geboden het schrapformulier te controleren aan de hand van het antwoord-sjabloon. Aan het controleren van het schrapformulier zijn voor de kandidaat geen kosten verbonden.

Bij het controleren van het schrapformulier aan de hand van het sjabloon kan de kandidaat uitsluitend nagaan of het schrapformulier op een correcte wijze is nagekeken. De maximale tijd voor het controleren van het schrapformulier bedraagt 15 minuten.

Aanmelden voor het controleren van het schrapformulier geschiedt door het invullen van het online formulier "Controleren schrapformulier" (www.mediationtoets.nl). De examenorganisatie stelt de plaats en het tijdstip van het nakijken vast.

7.6 Inzage examenvraag in het kader van een bezwaarschrift

Een gezakte kandidaat kan, indien hij/zij bezwaar wil aantekenen tegen de uitslag, inzage krijgen in één of meer vragen van het examen. De kandidaat dient tijdens of direct aansluitend aan het examen in de bijlage van het examenboekje aan te geven tegen welke vragen hij/zij mogelijk een bezwaar gaat indienen. Na het indienen van het formele bezwaarschrift en het hebben voldaan van de kosten (zie tarievenlijst) krijgt de aantekenaar van het bezwaar de tekst van de betreffende examenvraag alsmede de antwoorden ter inzage.

8. Deelname kandidaten met fysieke beperkingen

Indien een kandidaat fysieke beperkingen heeft waardoor reguliere deelname aan het examen niet mogelijk is dient hij/zij voor inschrijving voor het examen contact op te nemen met Intop. Intop zal dan trachten een bevredigende oplossing te vinden. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden.

9. Klachten-, bezwaar- en beroepsprocedure

Een kandidaat kan een klacht of bezwaar indienen conform het "Reglement Klachten en Bezwaar".

10. Kennisneming en hantering van het reglement door de examencommissie

De examencommissie dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examenreglement. De examencommissie handelt volgens de regels van dit reglement.

In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop na overleg met de examencommissie respectievelijk de manager van de SKM.

Een kopie van het examenreglement is te downloaden van de website van Intop.

11. Datum van ingang

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2015.

versie: 15v2

 

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum