Print

Examenreglement Live-assessment MfN Registermediator


1. Algemeen

1.1. Doelstelling
Mediatorsfederatie Nederland, hierna MfN, stelt zich ten doel examinering aan te bieden teneinde de kandidaat in staat te stellen examens af te leggen ten behoeve van registratie als MfN Registermediator. De examens worden afgenomen op basis van de daarbij behorende examenreglementen.

1.2. Examenorganisatie
Mediatorsfederatie Nederland heeft Exameninstituut Intop aangewezen als de examen-organisatie voor het afnemen van het theorie-examen, het afnemen van het live-assessment alsmede het beoordelen van het video-assessment.

1.3. Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en de uitvoering van de examens en daarbij beschikking krijgt over gegevens die vertrouwelijk zijn is verplicht tot geheimhouding daar-van, behoudens wettelijke voorschriften die verplichten tot bekendmaking.

1.4. Exameneisen
De exameneisen worden vastgesteld door het bestuur de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) op basis van het competentie profiel van de MfN Registermediator. De exameneisen zijn uitgewerkt in de eindtermen en toetstermen. Deze zijn openbaar en staan op de website van de examenorganisatie (www.mediationtoets.nl). Het SKM draagt zorg voor het bekendmaken van wijzigingen van de exameneisen en per wanneer die van kracht worden.

1.5. live-assessment MfN Registermediator
Dit reglement betreft het live-assessment MfN registermediator. De kandidaat dient voor het theorie-examen te zijn geslaagd alvorens hij zich kan aanmelden voor het assessment (Live of video).

2. Terminologie

- Annulering/wijziging
Een annulering door de kandidaat van de deelname aan het examen of een wijziging van de deelnamedatum.

- Assessor
Persoon die voldoet aan het daartoe opgestelde competentieprofiel, die door Intop als beoor-delaar wordt ingezet bij de mediation assessment.

- Beoordelingsinstrument
Het instrument, ontworpen door dr. H.C.M. Prein, bestaat uit vijf hoofdcompententies en elf deelcompetenties. De assessoren scoren de vaardigheden van de kandidaat op basis van de in het instrument aangegeven gedragscriteria.

- Examen/herexamen
Het examen is het afleggen van een live-assessment. Daar waar in dit reglement wordt gesp-roken van examen wordt hiermee het live-assessment MfN registermediator bedoeld.

Daar waar in dit reglement wordt gesproken over examen kan ook herexamen worden gele-zen, tenzij dit nadrukkelijk niet wordt bedoeld.

- Examencommissie
De commissie, benoemd door de SKM, die toezicht houdt op de examinering ten behoeve van inschrijving in het MfN Register. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over de examencommissie wordt bedoeld de SKM Examencommissie.

- Exameninstituut Intop
Het instituut dat in opdracht van het MfN de examens afneemt bij kandidaten die zich willen gaan inschrijven als MfN Registermediator.

- Examenreglement
Dit reglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het live-assessment MfN regis-termediator wordt afgenomen. Dit betreft zowel de voorbereiding, uitvoering als beoordeling.

- Gecommitteerde
Persoon die namens de Examencommissie altijd gerechtigd is de examens bij te wonen.

- Geheimhouding
Voor een ieder die betrokken is bij de examens geldt de geheimhoudingsplicht.

- Huishoudelijk reglement
Het reglement waarin de taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn beschreven.

- Instituutsassessor
Assessor die optreedt als secondant assessor bij een kandidaat die de mediationopleiding heeft gevolgd bij het instituut waar de instituutsassessor werkzaam is.

- Kandidaat
De persoon die een MfN erkende mediation opleiding met goed gevolg heeft afgesloten, voor het theorie-examen is geslaagd en zich heeft ingeschreven voor deelname aan het live-assessment met als doel zich te kwalificeren en in te schrijven als MfN register-mediator.

- Toezichthouder
Persoon die door het exameninstituut Intop is aangewezen om tijdens het afnemen van het examen toezicht te houden, dit conform het examenreglement en de deelnamevoorwaarden.

3. Examencommissie

De Examencommissie van de SKM is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de examens. De examencommissie houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot de examinering. De taakomschrijving van de examencommissie staat omschreven in het huis-houdelijk reglement.

4. Aanmelding

4.1. Inschrijving
Alleen kandidaten die een MfN erkende mediation opleiding met goed gevolg hebben afgesloten en voor het theorie-examen zijn geslaagd kunnen deelnemen aan het live-assessment. Kandidaten kunnen zich alleen dan inschrijven indien zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden. Kandidaten kunnen zich via de website van Intop inschrijven. Zij ontvangen een schriftelijke/elektronische bevestiging van deelname aan het examen.

4.2. Herexamen
Kandidaten voor een herexamen kunnen zich aanmelden overeenkomstig de reguliere aan-melding. Zij dienen daarbij echter wel aan te geven dat zij al eerder een examen hebben ge-maakt. Men kan zich pas opnieuw aanmelden nadat men de uitslag van de vorige toets heeft ontvangen. Er is geen beperking in het aantal herkansingen.

4.3. Examengeld
De kandidaat dient het examengeld voorafgaande aan het examen te voldoen. Na bevestiging van de aanmelding is de kandidaat het examengeld verschuldigd. De factuur dient, conform de deelnamevoorwaarden, binnen 14 dagen te worden voldaan.

4.4. Annulering/wijziging
De kandidaat kan overeenkomstig het gestelde in de deelnamevoorwaarden de deelname aan het examen annuleren of de deelnamedatum wijzigen.

4.5 Geldigheidsduur
Een kandidaat heeft 2 jaar de tijd na afronding van de MfN erkende opleiding om het schriftelijke theorie-examen en het praktijkexamen (live of video) te behalen én de inschrijving bij het MfN te voltooien.

5. Uitvoering examen

De kandidaat mag voor het begin van het live-assessment kiezen uit een viertal casussen en zich kort voorbereiden. Er wordt door twee acteurs d.m.v. een rollenspel een conflict ge-speeld.
De beoordeling van de mediator vindt plaats aan de hand van concreet observeerbaar gedrag.

De handelingen van de kandidaat worden door twee assessoren gescoord met behulp van een beoordelingsinstrument op basis van 11 gedragscriteria. De hoofdassessor is onafhankelijk en de secondant assessor is ofwel onafhankelijk ofwel instituutsassessor. De kandidaat kan bij aanmelding aangeven of hij/zij de inzet van een instituutsassessor wenst. De instituutsassessor is werkzaam bij het opleidingsinstituut van de betreffende kandidaat.

Het kan zijn dat de kandidaat in de mediation niet toekomt aan het laatste gedragscriterium 5c ("Zoeken naar mogelijke oplossingen en komen tot besluiten"). In dat geval blijft dit criterium buiten beschouwing (niet van toepassing) en vindt de beoordeling plaats op 10 gedragscriteria.

De certificeringsnorm kent geen cijfers als uitslag van een toetsing, er wordt wel of niet aan de gestelde norm voldaan. Het maximaal te behalen aantal punten is 55 bij 11 gedragscriteria of 50 bij 10 gedragscriteria. De kandidaat voldoet aan de norm bij het behalen van 33 punten bij 11 gedragscriteria of 30 punten bij 10 gedragscriteria.

6. Afname examen

6.1. Locatie
Het examen wordt afgenomen op een locatie die voldoet aan de volgende eisen:
- de examenruimte heeft een tafel waaraan de mediator en de partijen kunnen plaatsnemen. De asssessoren zitten achter een tafel op minimaal 3 meter afstand van de kandidaat. De toe-zichthouder zit eveneens achter een tafel op minimaal 3 meter afstand van de kandidaat.
- De examenopstelling van stoelen aan de tafel wordt bepaald door de toezichthouder. De bedoeling is dat de kandidaat min of meer frontaal en partijen zijdelings door assessoren en toezichthouder kunnen worden geobserveerd.
- de examenruimte heeft voldoende geluidsisolatie, ventilatie, verlichting en verwarming.

6.2. Identiteitsbewijs
De kandidaat is verplicht zich voor aanvang van het examen te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De naam op het identi-teitsbewijs dient overeen te komen met de vermelde naam bij inschrijving (NB indien het
identiteitsbewijs slechts de meisjesnaam vermeldt, dient de meisjesnaam ook vermeld te wor-den bij inschrijving).

6.3. Wijze en duur van het examen
De kandidaat legt een live-assessment (een mediation) af van 45 minuten. De mediation kan, indien de kandidaat dit wenst, worden opgenomen met een filmcamera en nagezonden wor-den aan de kandidaat.
Na afloop van het rollenspel wordt aan de kandidaat gevraagd om aan de assessoren een re-flectie/toelichting van maximaal 15 minuten te geven op zijn/haar handelen gedurende de mediation. Hierna maken de assessoren de beoordeling op. Na ongeveer 15 - 30 minuten wordt de uitslag mondeling aan de kandidaat meegedeeld. Indien de kandidaat daar behoefte aan heeft geven de assessoren een korte toelichting op de uitslag.

6.4. Orde bij het afnemen van het examen
Intop stelt een toezichthouder aan die zorg draagt voor een correct verloop van het examen. De toezichthouder is gecommitteerde namens de examencommissie.

6.5. Maatregelen bij bedrog
De kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen of frauduleuze handelin-gen verricht tijdens het examen, zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen, zulks ter beoordeling aan de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde. Het examengeld van het onderhavige examen wordt niet geretourneerd. De kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen is nogmaals examengeld verschuldigd.

6.6. Regeling van het examen voor kandidaten die niet zijn verschenen.
De kandidaat die niet bij het examen waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld is verschenen, en niet conform de voorwaarden heeft geannuleerd/gewijzigd is het volledige toetsbedrag ver-schuldigd. Hij/zij heeft de mogelijkheid zich opnieuw aan te melden voor het examen. De kandidaat is dan opnieuw examengeld verplicht te voldoen (ook indien de afwezigheid was wegens bijzondere omstandigheden).
Indien de kandidaat niet kon verschijnen:
- Vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie;
- Bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als het examen is ge-pland op de dag van overlijden of de dag van de begrafenis of crematie;
dan kan Intop het examengeld terugbetalen (onder inhouding van administratiekosten). Hier-toe dient de kandidaat een bewijsstuk (bijvoorbeeld een akte van overlijden of een rouwkaart) in te dienen (gelieve uiterlijk 14 dagen na de examendatum).

7. Examenresultaten

7.1. Beoordeling
De scores worden, onder toezicht van de toezichthouder, vastgesteld door de hoofdassessor.

7.2. Beoordelingsnormen voor slagen en afwijzen
Een kandidaat is geslaagd indien hij minimaal 33 van de 55 punten heeft behaald of, bij het niet van toepassing zijn van beoordelingsnorm 5 c, 30 van de 50 punten.

7.3. Bekendmaking uitslag
De kandidaat krijgt ter plekke de mondelinge uitslag van de assessoren en daarbij indien ge-wenst een korte toelichting. Uiterlijk binnen 1 week na de datum van het assessment stuurt Intop de schriftelijke uitslag naar de kandidaat. Per deelcompetentie wordt er een beoordelingscijfer gegeven tussen 1 en 5. De uitslag omvat 11 c.q. 10 beoordelingscijfers en het totaal behaalde punten.

7.4. Bewaartermijnen
De directie van Intop bewaart van iedere kandidaat die heeft deelgenomen aan het examen een dossier met daarin de documenten en het uitslagformulier van het assessment gedurende 12 maanden na afloop van het examen in het archief.

8. Deelname kandidaten met fysieke beperkingen

Indien een kandidaat fysieke beperkingen heeft waardoor reguliere deelname aan het examen niet mogelijk is dient hij/zij voor inschrijving voor het examen contact op te nemen met Intop. Intop zal dan trachten een bevredigende oplossing te vinden. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden.

9. Klachten- en bezwaarprocedure

Een kandidaat kan een klacht of bezwaar indienen conform het "Reglement Klachten, Be-zwaar en Beroep".

10. Kennisneming en hantering van het reglement door de examencommissie

De examencommissie dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examenreglement. De examencommissie handelt volgens de regels van dit reglement. In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop na overleg met de examencommissie respectievelijk de manager van de SKM. Een kopie van het examenreglement is te downloaden van de website van Intop.

11. Datum van ingang

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2015.

 

versie: 15v3

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum