Deelnamevoorwaarden Theorie-examen

 1. Een kandidaat kan alleen dan het theorie-examen afleggen indien aan elk van de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan.
 2. De kandidaat moet een door het MfN erkende opleiding/training met goed gevolg hebben afgesloten.
 3. Deelname aan het theorie-examen is alleen mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat als doel heeft zich te registreren bij het MfN.
 4. De kandidaat dient binnen twee jaar na afsluiting van de opleiding/training het theorie-examen af te leggen.
 5. Aanmelding voor het theorie-examen geschiedt door middel van een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier. De inschrijvingstermijn sluit drie weken voor de datum van de examenafname. Uitsluitend aanmeldingen die tijdig zijn ontvangen én volledig ingevuld én ondertekend zijn, worden door de examenorganisatie in behandeling genomen. Aanmelding biedt geen garantie tot plaatsing; plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid, e.e.a. ter beoordeling van de examenorganisatie.
 6. Door de aanmelding ontstaat de betalingsverplichting van de examenkosten.
 7. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de kandidaat niet toegestaan zich voor een herkansing op te geven indien de uitslag nog niet bekend is of als er een bezwaar- of beroepprocedure loopt.
 8. Indien een kandidaat binnen twee weken na inzending van het aanmeldingsformulier geen bevestiging heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met de examenorganisatie.
 9. De kosten van het theorie-examen worden per 1 januari en/of per 1 juli bekend gemaakt op de website.
 10. Bij de bevestiging ontvangt u de factuur met daarin vermeld de verschuldigde kosten. De betaling dient binnen twee weken te geschieden. Bij het niet betalen binnen de termijn wordt een herinnering verstuurd. Aan de eerste betalingsherinnering zijn geen kosten verbonden. Bij de tweede en derde herinnering wordt € 5,00 in rekening gebracht. Er wordt geen bevestiging van ontvangst van de betaling verzonden.
 11. Annulering/wijziging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden: per aangetekende post, per e-mail of per fax. De annulering/wijziging wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd. De kosten van annulering/wijziging (ook in geval van bijzondere omstandigheden) bedragen:
  • Annulering/wijziging vanaf 7 dagen voor het examen : Gehele kosten;
  • Annulering/wijziging vanaf 3 weken tot uiterlijk 1 week voor het examen : € 90,00 (excl. btw);
  • Annulering/wijziging tot 3 weken voor het examen : € 35,00 (excl. btw);
  • Annulering/wijziging binnen 7 dagen na aanmelding : Geen kosten.

  Een wijziging van de inschrijving laat de oorspronkelijke betalingsverplichting van de kandidaat onverlet.

 12. Minimaal 14 dagen voor de examendatum wordt een schriftelijke oproep toegestuurd aan kandidaten aan wie een bevestiging van aanmelding is toegestuurd. Hierin staat onder meer aangegeven:
   • Het tijdstip waarop de kandidaat verwacht wordt aanwezig te zijn en waarop het examen begint;
   • Informatie over het verloop van het examen en de totale duur van het examen;
   • Informatie over de gegevens die door de kandidaat dienen te worden meegebracht.
 13. Indien een kandidaat 10 dagen voor de desbetreffende examendatum de vermelde schriftelijke oproep niet heeft ontvangen, dient hij/zij onverwijld contact op te nemen met Intop Mediationtoets.
 14. De schriftelijk uitgewerkte examenopgaven zijn het onvervreemdbaar eigendom van Intop Mediationtoets.
 15. De kandidaat ontvangt binnen 3 weken na het afleggen van het examen schriftelijk de uitslag. Over de uitslag kan noch mondeling noch schriftelijk worden gecorrespondeerd met de examenorganisatie.
 16. De kandidaat is bekend en gaat akkoord met hetgeen is gesteld in deze voorwaarden.    

     versie: 14v2

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum