Reglement Klachten en Bezwaar theorie-examen

 
1 Klacht

Een ieder die onder verantwoordelijkheid van het MfN heeft deelgenomen aan het theorie examen kan uiterlijk tot 15 dagen na dagtekening van de uitslag een klacht indienen over de organisatie van de examens.

De klacht kan worden ingediend bij de examenorganisatie. Klager ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 10 werkdagen. De examenorganisatie zal de klacht binnen 30 werkdagen afhandelen en de examencommissie van de afhandeling op de hoogte stellen.

Indien klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, dan kan de klager binnen 10 werkdagen na dagtekening van de afhandeling, de klacht indienen bij de examencommissie. De klacht moet zijn voorzien van een motivatie en dient schriftelijk te worden ingediend. Aan de behandeling van de klacht door de examencommissie zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 100,00 (excl. BTW). De examencommissie neemt de klacht in behandeling indien het bedrag is gestort op de daartoe aangewezen rekening.

2 Bezwaar tegen de uitslag theorie-examen

Een ieder die onder verantwoordelijkheid van het MfN heeft deelgenomen aan het schriftelijk theorie-examen kan uiterlijk tot 15 dagen na dagtekening van de onvoldoende uitslag formeel bezwaar aantekenen tegen een examenvraag. Hiertoe is inzage in de betreffende examenvraag (of vragen) mogelijk indien de kandidaat tijdens of direct aansluitend aan het examen in de bijlage van het examenboekje heeft aangegeven tegen welke vragen hij/zij mogelijk een bezwaar gaat indienen.

Het formele bezwaar kan worden ingediend bij de examencommissie. De kandidaat ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 10 werkdagen. De examencommissie zal het bezwaar afhandelen na betaling van de kosten van het bezwaar. De kosten van bezwaar voor een bezwaarschrift per meerkeuzevraag zijn vermeld in de tarievenlijst.

In het bezwaarschrift dient de kandidaat duidelijk gemotiveerd aan te geven waarom hij meent recht te hebben op een hoger, dan het toegekende, examenresultaat. De kandidaat dient aan te geven waarom de betreffende meerkeuzevraag in combinatie met de antwoordalternatieven in redelijkheid niet kon leiden tot een geboden antwoordalternatief. De gronden dienen duidelijk en relevant te zijn. Bij gebruik van teksten of citaten uit wetten, toelichting op wetten, publicaties of andersoortige toelichtingen, dienen deze niet integraal te zijn opgenomen in het bezwaarschrift, maar als bijlage(n) met bronvermelding.

Indien een bezwaarschrift onduidelijk wordt aangeleverd of indien de motivering onduidelijk is of niet voldoet aan bovenstaande eisen dan kan de examencommissie het bezwaarschrift terugzenden naar de kandidaat teneinde deze in de gelegenheid te stellen om binnen 14 dagen een schriftelijke aanvulling op het bezwaarschrift te geven. Indien deze aanvulling niet tijdig is ontvangen c.q. nog niet voldoet aan de eisen (ter beoordeling van de examencommissie), dan wordt de examenkandidaat niet ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

De bezwaarprocedure neemt geruime tijd in beslag. De examencommissie komt enkele keren per jaar bijeen. De examencommissie zal binnen een periode van 60 werkdagen, na het in behandeling nemen, het bezwaar afhandelen. In het geval de examencommissie één of meer van de in het bezwaarschrift geuite bezwaren gegrond verklaart, worden de kosten van het bezwaar voor de meerkeuzevraag of –vragen gerestitueerd. De betreffende meerkeuzevraag of –vragen worden bij de berekening van de uitslag buiten beschouwing gelaten. De kandidaat kan dan, indien de norm wel behaald wordt, alsnog slagen voor het schriftelijke theorie-examen.

3 Beroep

Indien de kandidaat het niet eens is met het door de examencommissie genomen besluit kan uiterlijk tot 15 dagen na dagtekening van de afhandeling van het bezwaar, beroep worden aangetekend bij het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). De beroepsprocedure neemt geruime tijd in beslag. Het SKM bestuur komt enkele keren per jaar bijeen. Het bestuur van de SKM zal twee leden of externe deskundigen vragen om een commissie van beroep te vormen om een beoordeling te geven van de afhandeling van het bezwaar. De commissie zal de afhandeling van het bezwaar uitsluitend procedureel beoordelen. De commissie zal binnen zes maanden het bezwaar afhandelen. De uitspraak van de commissie is bindend. Indien de uitspraak is dat de procedures niet juist zijn gevolgd, dan zal de examencommissie het bezwaar, zonder dat daarbij voor de kandidaat kosten zijn, geheel opnieuw moeten beoordelen.

 

versie: 15v6

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum