Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep live-assessment


1 Klacht
Een ieder die onder verantwoordelijkheid van het MfN heeft deelgenomen aan het live-assessment kan uiterlijk tot 15 werkdagen na dagtekening van de uitslag een klacht indienen over de organisatie van de examens.

De klacht kan worden ingediend bij de examenorganisatie. Klager ontvangt een bevesti-ging van ontvangst binnen 10 werkdagen. De examenorganisatie zal de klacht binnen 30 werkdagen afhandelen en de examencommissie van de afhandeling op de hoogte stellen.

Indien klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, dan kan de klager binnen 10 werkdagen na dagtekening van de afhandeling, de klacht indienen bij de examencommissie. De klacht moet zijn voorzien van een motivatie en dient schriftelijk te worden ingediend. Aan de behandeling van de klacht door de examencommissie zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 100,00. De examencommissie neemt de klacht in behandeling indien het bedrag is gestort op de daartoe aangewezen rekening.

2 Bezwaar tegen de uitslag
Een ieder die onder verantwoordelijkheid van het MfN heeft deelgenomen aan het live-assessment kan uiterlijk tot 15 werkdagen na dagtekening van de uitslag bezwaar aan-tekenen tegen een onvoldoende uitslag.

2.1 Indien er van het live-assessment een video-opname is gemaakt verloopt de be-zwaarprocedure als volgt.

Het bezwaar kan worden ingediend bij de examenorganisatie. De kandidaat ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 10 werkdagen. Het bezwaar moet zijn voorzien van een motivatie en dient schriftelijk te worden ingediend. Bezwaar aantekenen tegen de uitslag van het live-assessment houdt in dat de kandidaat verzoekt om de video van het live-assessment door andere assessoren te laten beoordelen en van de motivatie van uw bezwaar kennis te nemen. De kandidaat dient in dit geval de reguliere kosten van de video-beoordeling te voldoen bij de exameninstelling. Na het voldoen van deze kosten zal de video worden beoordeeld. Indien de kandidaat bij de herziene uitslag wel een voldoende beoordeling krijgt dan worden de kosten van de herbeoordeling aan de kandidaat gerestitueerd.

De datum van de herbeoordeling van uw mediationexamen m.b.v. de video is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van onafhankelijke assessoren. De inzet van een instituutsassessor is bij een herbeoordeling niet toegestaan. Het exameninstituut spant zich in om de herbeoordeling binnen een maand, na ontvangst van de betaling, te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is zal de kandidaat, voor het verstrijken van deze periode, hier schriftelijk bericht van ontvangen. In dat geval zal de herbeoordeling plaatsvinden binnen de daaropvolgende maand. Indien de kandidaat in gebreke blijft met het betalen van de kosten verbonden aan de herbeoordeling dan zal er, na het ver-loop van een periode van 6 weken na datum van ontvangst van het bezwaar, een pro-forma afwijzing van het bezwaar plaatsvinden.

2.2 Indien er van het live-assessment geen video-opname is gemaakt verloopt de bezwaarprocedure als onderstaand:

Het bezwaar kan worden ingediend bij de examencommissie. De kandidaat ontvangt een bevestiging van ontvangst binnen 10 werkdagen. De examencommissie zal het bezwaar afhandelen. Het bezwaar moet zijn voorzien van een motivatie en dient schriftelijk te worden ingediend. Aan de behandeling van het bezwaar door de examencommissie zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 250,00. De examencommissie neemt het bezwaar in behandeling indien het bedrag is gestort op de daartoe aangewezen rekening. Indien de examencommissie van mening is dat de kandidaat geslaagd is worden de kosten aan de kandidaat gerestitueerd. De bezwaarprocedure neemt geruime tijd in beslag. De examencommissie komt enkele keren per jaar bijeen. De examencommissie zal binnen een periode van 60 werkdagen, na het in behandeling nemen, het bezwaar afhandelen.

3 Beroep
Indien de kandidaat het niet eens is met het door de examencommissie genomen besluit kan uiterlijk tot 15 werkdagen na dagtekening van de afhandeling bezwaar, beroep worden aangetekend bij het bestuur van de Stichting Kwalitei Mediators (SKM). De beroepsprocedure neemt geruime tijd in beslag. Het SKM bestuur komt enkele keren per jaar bijeen. Het bestuur van de SKM zal twee leden of externe deskundigen vragen om een commissie van beroep te vormen om een beoordeling te geven van de afhandeling van het bezwaar. De commissie zal de afhandeling van het bezwaar uitsluitend procedureel beoordelen. De commissie zal binnen zes maanden het bezwaar afhandelen. De uitspraak van de commissie is bindend. Indien de uitspraak is dat de procedures niet juist zijn gevolgd, dan zal de examencommissie het bezwaar, zonder dat daarbij voor de kandidaat kosten zijn, geheel opnieuw moeten beoordelen.

 

versie: 15v5

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum