Examen instructie

Op de dag van het assessment kunt u zich melden bij de receptie van de locatie. Hier krijgt u een enveloppe met daarin:

  • Een pagina met een korte omschrijving van vier conflictsituaties
  • Een evaluatieformulier
  • Een vragenlijst ten behoeve van onderzoek

Vervolgens kunt u plaatsnemen in de lounge van het conferentiecentrum. Hier is gratis koffie en thee verkrijgbaar. U kunt de enveloppe openmaken en een keuze maken uit de vier conflictsituaties. Een medewerker van examenorganisatie Intop komt naar u toe in de lounge en noteert welke casus u kiest. Dit wordt doorgegeven aan de acteurs en vervolgens neemt de medewerker van Intop Mediationtoets de procedure met u door.

U dient zich te legitimeren met een geldig en origineel legitimatiebewijs en een kopie daarvan in te leveren. Na het doornemen van de procedure zult u naar de ruimte, waar het assessment zal plaatsvinden, worden toegebracht.

In de ruimte staat een geschikte opstelling met een tafel en 3 stoelen. Dit is een vaste examenopstelling. Het is belangrijk dat de assessoren u en de partijen goed kunnen waarnemen. U krijgt gelegenheid om uw eventuele spullen klaar te leggen en vervolgens worden de partijen gehaald. Zodra de partijen binnenkomen start de mediation.

Het doel is om u met het assessment een gelegenheid te bieden om uw vaardigheid als mediator te tonen en adequaat toe te passen. Laat u hierbij niet 'opjagen' om in zo kort mogelijk tijd er een resultaat uit te slepen, maar probeer zoveel mogelijk te handelen zoals u dat in een echte mediation ook zou doen. Uiteraard wordt u niet beoordeeld of en in hoeverre u de mediation tot een goed einde brengt, maar of u in staat bent verschillende onderdelen van het mediationproces en situaties die zich daarbij voordoen effectief te hanteren.

Het is de eerste bijeenkomst dus het is belangrijk dat u een korte introductie houdt. Hierbij moet u denken aan het benoemen van uw rol als mediator en het verifiëren of de essentiële punten van mediation door partijen onderschreven worden. Probeer niet te lang bij de introductie van uw rol en uitleg over Mediation stil te blijven staan, zodat zoveel mogelijk andere aspecten van het Mediationproces aan de orde kunnen komen.

Het uitgangspunt is, dat er kort telefonisch contact is geweest tussen de mediator en beide deelnemers (de namen zijn dus reeds bekend) en dat er reeds schriftelijk informatie over de rol van de mediator en de procedure is uitgewisseld. U kunt er tijdens het rollenspel vanuit gaan dat de partijen de mediationovereenkomst hebben ondertekend en naar u teruggestuurd hebben. De omschrijving van het conflict en de verdeling van de kosten staan vermeld op de pagina met een korte omschrijving van vier conflictsituaties die u bij de receptie in ontvangst heeft genomen.

Tijdens het assessment zullen beide beoordelaars niet interrumperen of op enige wijze zich met het assessment bemoeien (storen). Zij zullen zich beperken tot het maken van aantekeningen. De enige interruptie zal plaatsvinden nadat ongeveer 30 minuten zijn verstreken. Een van de beoordelaars zal u een time-out aanbieden om u gelegenheid te geven tot een moment van zelfreflectie ('zit ik op de goede weg?'; 'wil ik misschien iets anders proberen?'; 'wil ik misschien even terug in het proces?'). U heeft maximaal 5 minuten voor de time-out. U kunt gedurende de time-out de ruimte te verlaten; de toezichthouder zal dan met u meegaan om de tijd te bewaken maar u kunt er ook voor kiezen om direct verder te gaan en geen gebruik te maken van de time-out. U bent degene die aangeeft wanneer weer verder gegaan kan worden met de mediation.

Aan het einde van de 45 minuten geeft een van de beoordelaars u een teken om te stoppen. Vervolgens zullen de partijen de ruimte verlaten. Daarna zullen de beoordelaars u in staat stellen nog kort te reageren op wat de laatste 45 minuten is gebeurd ("Wat vindt u nog belangrijk om mee te delen? Heeft u nog iets op te merken over wat er in de mediation is gebeurd? Hoe vond u dat het gegaan is? Hoe heeft u het zelf ervaren?"). Hierbij is belangrijk te weten, dat wanneer de kandidaat blijk geeft van het vermogen tot reflectie over zijn/haar optreden (en zaken die eventueel minder goed zijn verlopen) dit als een positief punt zal worden gerekend. De kandidaat kan in dat geval nog kort toelichten hoe hij/zij het eventueel anders had kunnen aanpakken. De beoordelaars kunnen ook nog aanvullende vragen stellen om eventuele onduidelijkheden op te lossen die bij hen zijn opgekomen toen zij de toetsmediation observeerden ("Waarom bleef u toen en toen stil? Wat was uw motivatie om toen en toen zo te reageren?"). Vervolgens wordt u gevraagd de ruimte verlaten.

De beoordelaars vullen eerst afzonderlijk, op basis van hun observaties, het beoordelingsinstrument in. De beoordelaars komen vervolgens tot een gezamenlijk oordeel. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Hierna wordt u gevraagd weer terug te komen en wordt u meegedeeld hoe het oordeel is uitgevallen over uw functioneren als mediator tijdens het assessment en of u voor de vaardighedentoets bent geslaagd of gezakt. Indien u er prijs op stelt zullen de beoordelaars een korte toelichting geven op de uitslag. Na maximaal tien minuten wordt het gesprek door de beoordelaars afgerond.

Tijdsschema:

45 min. : Het assessment (na 30 minuten een time-out)

(max) 15 min. : Korte reactie door kandidaat; vragen van beoordelaars aan kandidaat

30 min. : Beoordelaars komen tot hun beoordeling (kandidaat is niet aanwezig)

(max)10 min. : Beoordelaars delen aan kandidaat hun eindoordeel mee en geven een korte toelichting.

Intop Zorgsector - Examenbureau Mediationtoets - Noorderweg 60 - 1221 AB Hilversum